سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل uniqueS

سینک ظرفشویی توکار مدل uniqueS

قیمت :
ناموجود

اندازه : 51×79 سانتیمتر / جنس : استیل خش دار / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر رویه و 1 میلیمتر لگن ها / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازی زیرآب / مجهز به سیستم اتومات برای یک لگن

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل labS

سینک ظرفشویی توکار مدل labS

قیمت :
ناموجود

اندازه : 51.5×116.5 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 21.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازی زیرآب / مجهز به سیستم اتومات برای یک لگن

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل selectSC

سینک ظرفشویی توکار مدل selectSC

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر رویه و 0.7 میلیمتر لگن ها / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به سیستم اتومات برای یک لگن

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل selectSS

سینک ظرفشویی توکار مدل selectSS

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر رویه و 0.7 میلیمتر لگن ها / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به سیستم اتومات برای یک لگن

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل easy

سینک ظرفشویی توکار مدل easy

قیمت :
ناموجود

اندازه : 51×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 21.5 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر رویه و 1 میلیمتر لگن ها / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازی زیرآب

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل cuadro

سینک ظرفشویی توکار مدل cuadro

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده ، میکرولینن / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 20 سانتیمتر / ضخامت ورق : 0.8 میلیمتر رویه و 1 میلیمتر لگن ها - ضخامت میکرولینن 0.8 میلیمتر رویه ، 0.8 میلیمتر لگن ها / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به سیستم اتومات برای یک لگن

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل PD

سینک ظرفشویی توکار مدل PD

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 24.8 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به سیستم اتومات برای هر لگن به طور مجزا / مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازی زیرآب

سینک ظرفشویی زیگما توکار مدل SQ

سینک ظرفشویی توکار مدل SQ

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 22.6 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به سیستم اتومات برای هر لگن به طور مجزا

سینک ظرفشویی زیگما زیرصفحه ای مدل 1B40

سینک ظرفشویی زیرصفحه ای مدل 1B40

قیمت :
ناموجود

اندازه : 42×42 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : زیرسنگی / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ

سینک ظرفشویی زیگما زیرصفحه ای مدل 1B50

سینک ظرفشویی زیرصفحه ای مدل 1B50

قیمت :
ناموجود

اندازه : 42×52 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : زیرسنگی / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ

سینک ظرفشویی زیگما زیرصفحه ای مدل 1B72

سینک ظرفشویی زیرصفحه ای مدل 1B72

قیمت :
ناموجود

اندازه : 42×74 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : زیرسنگی / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ

سینک ظرفشویی زیگما زیرصفحه ای مدل 2B78

سینک ظرفشویی زیرصفحه ای مدل 2B78

قیمت :
ناموجود

اندازه : 43×81 سانتیمتر / جنس : استیل ساده / نوع نصب : زیرسنگی / عمق لگن : 21 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1.2 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ

سینک ظرفشویی زیگما گرانیتی مدل venice

سینک ظرفشویی گرانیتی مدل venice

قیمت :
ناموجود

اندازه : 50×116 سانتیمتر / جنس : گرانیت ترکیبی / نوع نصب : توکار / عمق لگن : 22.4 سانتیمتر / ضخامت ورق : 1 میلیمتر / دارای سرریز لگن و زیرآب 3.5 اینچ / مجهز به درپوش استیل جهت پنهان سازی زیرآب / مجهز به سیستم اتومات برای هر لگن به طور مجزا

Zigma kitchen stainless steel sink

سینک زیگما

سینک ظرفشویی زیگما

سینک روکار زیگما

سینک توکار زیگما

سینک شیشه ای زیگما

سینک زیر صفحه ای زیگما